La Direcció de TECNYVAL CONDUCCION, S.L. (TECNYCON) considera i declara com a objectius estratègics de la seva gestió els següents:

 • Aconseguir la satisfacció plena del client mitjançant l’estricte compliment dels requeriments contractats.
 • Mantenir un alt nivell en la prestació del servei de COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE VÀLVULES, TUBS, ACCESSORIS DE CANONADA, INSTRUMENTACIÓ, I ALTRES PRODUCTES RELACIONATS AMB EL SUBMINISTRAMENT INDUSTRIAL I NAVAL i els seus serveis en el marc de la millora contínua del sistema de gestió de qualitat.
 • Complir la normativa legal aplicable a totes les activitats de l’empresa.

 

Per assolir aquests objectius, la Direcció de TECNYCON es compromet a liderar i impulsar l’execució de les accions següents:

 • Servei personalitzat en funció de les necessitats del client.
 • Qualitat i Rapidesa en gestió ofertes, comandes i lliuraments.
 • Competitivitat en preus.
 • Importació directa de productes.
 • Qualificació de personal.
 • Controlar la retroalimentació de les parts interessades.
 • Especial atenció al sector NAVAL.
 • Establir i mantenir un sistema de qualitat efectiu, millorant-ne contínuament l’eficàcia, el planejament i el desenvolupament en conjunt amb la resta de funcions de l’organització.
 • Seguiment del context de l’organització gestionant els riscos que afecten el Sistema de la Qualitat en el marc del Sistema esmentat, la determinació de la conformitat del treball als requeriments contractuals, normatius i organitzatius estarà sempre recolzada en resultats i evidències objectives.
 • Assegurar que la organització i la resta de personal, estiguin totalment familiaritzats amb l’operativa del sistema de qualitat mitjançant la formació adequada.
 • Assegurar que aquesta política està disponible a les parts interessades.
 • Revisar la continuada adequació de la Política de Qualitat i els seus objectius respecte dels requeriments de clients, legals i organitzatius.

 

El sistema de qualitat de TECNYCON està basat en els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001.